Konferencje i seminaria

Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”

W dniu 17 września 2021 r. odbędzie się Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia.

Projekt LeanOZ jest projektem naukowo-badawczym współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015).

Podejmuje on problematykę nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, a szczególnie mapowanie procesów leczenia pacjentów. Badania nastawione są na uzyskanie wzrostu jakości leczenia i efektywności procesów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji pacjentów.

W projekt zaangażowane są Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Nadrzędnym celem do osiągnięcia w fazie pilotażowej projektu naukowo-badawczego LeanOZ jest upowszechnienie standardów mapowania strumieni wartości (VSM) w ochronie zdrowia oraz procesowych metod zarządzania w opiece szpitalnej.

Opracowane standardy mapowania procesów VSM są związane m.in. z następującymi obszarami sektora zdrowia:

-mapy potrzeb zdrowotnych

-projektowana ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów

-ustawa „o sieci szpitali”

-opieka koordynowana.

Empiryczna część badań została zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Konferencja odbędzie się w Sali 202 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Litewskiej 14/16 w godz. 10:00-16:30.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji zapraszamy do rejestracji na stronie:

https://leanoz.pl/konferencja2021 lub w zakładce Rejestracja

W razie pytań związanych konferencją zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym:

ptez.kontakt@gmail.com

Relacja z Konferencji podsumowującej fazę badawczą projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia - LeanOZ ”

W dniu 26 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu "Lean Management w Ochronie Zdrowia - LeanOZ ".

Konferencję objęli patronatem honorowym Minister Zdrowia oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan dr Marek Tombarkiewicz, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

Gospodarzami Konferencji byli; prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz  Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Sekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz odczytał list Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła skierowany na ręce prof. Tomasza Hermanowskiego, w którym Minister Zdrowia wyraził przekonanie, że działania podejmowane w ramach nowatorskiego projektu naukowo-badawczego „LeanOZ” przyczynią się do wzrostu jakości opieki zdrowotnej oraz większej satysfakcji pacjenta w trakcie procesu leczenia.

Minister Marek Tombarkiewicz podkreślił, że realizowany Projekt LeanOZ pozytywnie wpisuje się w zmiany strategiczne wdrażane obecnie przez resort zdrowia, ukierunkowane na usystematyzowanie leczenia w jednostkach służby zdrowia, miedzy innymi dzięki właściwemu mapowaniu potrzeb zdrowotnych, budowaniu sieci szpitali, planowanym zmianom w podstawowej opiece zdrowotnej oraz tworzeniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych.

Pan Minister pogratulował realizatorom Projektu dotychczasowych wyników oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę w produktywnym zastosowaniu zdobytej wiedzy.


Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. Pogratulował prof. dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu oraz całemu zespołowi za zaangażowanie się w problematykę lean management w ochronie zdrowia, które prowadzić ma do unowocześnienia zarządzania w systemie opieki zdrowotnej. Rektor podkreślił, że w obecnych czasach „wszelkie działania, które pozwalają optymalizować wydatki związane z procesem leczenia są bezcenne”. 


Rektor WUM wyraził jednocześnie nadzieję, że rozwiązania zaproponowane przez zespół badawczy zainteresują szersze kręgi, „które będą chciały wprowadzać Państwa recepty na poprawę sytuacji w zarządzaniu opieką zdrowotną do swoich placówek ochrony zdrowia”.


Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu „LeanOZ”, będącego organem zarządzającym Projektu, jest prof. Tomasz Hermanowski reprezentujący PTEZ, a wśród członków Komitetu znaleźli się: mgr Stanisław Brzozowski (PTEZ, Menedżer Operacyjny Projektu), dr Mira Lisiecka-Biełanowicz (WUM), mgr inż. Małgorzata Chmielewska (WUM), prof. dr hab. Danuta Ryglewicz (IPiN) oraz dr Daria Biechowska (IPiN).

Uczestnicy konferencji w ramach trzech sesji wysłuchali szeregu bardzo interesujących prezentacji członków zespołu projektowego „LeanOZ”, którzy podsumowali dotychczasowy etap pracy badawczej. 


W trakcie pierwszej sesji  prof. dr hab. Tomasz Hermanowski omówił cele badawcze Projektu LeanOZ.

Intencją twórców Projektu jest przekonanie szerokiego grona potencjalnych interesariuszy, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców o kluczowym znaczeniu innowacji organizacyjnych w procesach leczenia. Projekt LeanOZ podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na możliwość ograniczenia marnotrawstwa kosztów oraz czasu personelu medycznego i pacjentów, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości leczenia oraz zwiększeniu satysfakcji pacjentów, w przeciwieństwie do większości innych technologii medycznych, które podnoszą jakość kosztem zwiększania wydatków na leczenie.

Nadrzędnym celem projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ).

Pan Profesor Tomasz Hermanowski wskazał na pięć podstawowych standardów LeanOZ:

1.      Wybór procesu VSM

2.      Mapa stanu obecnego

3.      Mapa stanu docelowego

4.      Plan wdrożenia

5.      Pomiar i wycena potencjalnych efektów wdrożenia.

Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Podsumowując dotychczasowe efekty fazy badawczej Projektu LeanOZ Pan Profesor Hermanowski zaprezentował przykładową mapę strumienia wartości, omówił filozofię jej tworzenia, główne elementy i wzajemne powiązania.

W kolejnej części konferencji Pan dr hab. Adam Kobayashi z IPiN zaprezentował „Kluczowe parametry procesu leczenia udaru mózgu”. Było to wprowadzenie do przedstawienia efektów zastosowania zasad lean w procesie leczenia udaru mózgu – kolejnego referatu, wygłoszonego przez Panią dr Darię Biechowską z IPiN oraz Panią dr Mirę Lisiecką-Biełanowicz (WUM), zatytułowanego „Zastosowanie Lean w leczeniu udarów mózgu”.


Panie: dr Daria Biechowska i dr Mira Lisiecka-Biełanowicz omawiające zastosowanie zasad lean w leczeniu udarów mózgu.

Uzupełnieniem tej tematyki było wystąpienie Pani Urszuli Cegłowskiej, która przedstawiła wyniki przeglądu systematycznego literatury na świecie dotyczącej zastosowania metody lean w ochronie zdrowia, w tym procesu mapowania strumienia wartości oraz efektów wdrożenia lean w leczeniu udarów mózgu.


Zagrożenia w zastosowaniach lean management w ochronie zdrowia przedstawił Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej LeanOZ.

Natomiast Pani prof. nadzw. dr hab. Anna Kosieradzka, członek Rady Naukowej LeanOZ, skupiła uwagę słuchaczy na czynnikach sukcesu przy wdrażaniu projektu Lean.


Uczestnicy konferencji słuchający podsumowania fazy badawczej Projektu LeanOZ.

Druga sesja konferencji poświęcona była omówieniu standardów mapowania strumieni wartości oraz prezentacji wyników pracy zespołów badawczych Projektu LeanOZ. Przewodniczył jej Pan prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak.

Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny Projektu przedstawił inicjatywę Projektu LeanOZ oraz zwrócił uwagę słuchaczy na kwestię przygotowania danych.

Państwo Marika Guzek oraz Tomasz Włodarczyk opowiedzieli o szczegółach konstruowania lokalnej mapy zasobów medycznych pod kątem wdrożenia zasad lean na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

Pan Witold Paweł Kalbarczyk omówił kluczową dla lean kwestię standaryzacji miejsc realizacji świadczeń.

Przedstawienie istoty mapy stanu docelowego i planu wdrożenia LeanOZ to główny temat wystąpienia Pana Krzysztofa Rogalskiego.


Z kolei, Panowie dr hab. Mariusz Bednarek oraz Stanisław Brzozowski odkryli tajniki „Wyceny potencjalnych efektów wdrożenia usprawnień w projektach LeanOZ”.

Uczestnicy konferencji „Lean Management w Ochronie Zdrowia” w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Bardzo intersującą część konferencji stanowiły studia przypadków.

Swoim doświadczeniem przy wdrażaniu LeanOZ w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach podzielili się z uczestnikami konferencji Państwo Marika Guzek i Tomasz Włodarczyk, pracownicy Centrum w Siedlcach. Omówili mapę strumienia wartości POZ na przykładzie Bilansu 40-latka.

Pierwsze spostrzeżenia z testowania standardów LeanOz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Kopernika w Łodzi przedstawili słuchaczom Pan dr Aleksander Buczacki oraz Pan Stanisław Brzozowski.


trzeciej, ostatniej sesji konferencji Pani Małgorzata Chmielewska, członek Komitetu Sterującego LeanOZ, przedstawiła istotę konsultacji społecznych w wymiarze filozofii „lean” i znaczenie ich przeprowadzenia wśród interesariuszy dla właściwej implementacji innowacyjnego zarządzania w sektorze zdrowia. Uczestnicy zostali zapoznani z planami przebiegu konsultacji społecznych w ramach projektu oraz wszystkich zebranych zaproszono do czynnego wzięcia w nich udziału.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny, któremu przewodniczył Pan Stanisław Brzozowski. W panelu zastanawiano się nad praktycznym zastosowaniem narzędzi lean management w instytucjach polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W panelu uczestniczyli: Pan Maciej Miłkowski - Zastępca Prezesa NFZ, Pani dr Barbara Więckowska – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, Pani dr Gabriela Sujkowska Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także Pan dr Dariusz Timler - Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Kopernika w Łodzi.

Uczestnicy dyskusji podkreślili innowacyjność metody lean w zarządzaniu procesowym w polskiej opiece zdrowotnej, wskazali na przydatność tej metody nie tylko w optymalizacji ścieżki leczenia pojedynczych pacjentów i wybranych procesów leczenia, ale także na poziomie makro, np. w procesie mapowania potrzeb zdrowotnych (analiza ścieżki zdrowotnej pacjenta), czy w procesie wyceny procedur medycznych i taryfikacji świadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy konferencji otrzymali komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości.

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie – miejsce Konferencji.

Patronat medialny: 

Opracowanie: dr Wacława Wojtala

Serwis fotograficzny Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM oraz Wacława Wojtala, PTEZ.


Konferencja podsumowujaca fazę badawczą projektu LeanOZ

Foto: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM.

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się Konferencja podsumowująca fazę badawczą Projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ).

           

Bardzo nam miło poinformować, że konferencję objął patronatem honorowym Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A w godz. 11:00-16:00.

Program Konferencji tutaj.

Projekt LeanOZ podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywności leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudnienia czy zakupu kosztownych technologii medycznych. Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Nadrzędnym celem projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ). Empiryczna część badań jest realizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w którym zespół Projektu LeanOZ przeprowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu. 

Intencją twórców projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych interesariuszy w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców. Na konferencji w dniu 26 czerwca odbędzie się pierwsza publiczna prezentacja Standardów LeanOZ, a wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości, dodatkowo potwierdzone zaświadczeniem udziału w konferencji (4 punkty edukacyjne OIL).

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: waclawa.wojtala@leanoz.pl

Patronat medialny:

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

18 kwietnia 2016 r. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Konferencja naukowa otwierająca Projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.

Program Konferencji - poniżej.

Oficjalne otwarcie Projektu LeanOZ – „Lean Management w Ochronie Zdrowia” zorganizowane zostało pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przez Konsorcjum naukowo-badawcze, w skład którego wchodzi również Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Projekt LeanOZ jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne”. Podejmuje on problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia. Na świecie tego typu innowacje organizacyjne zdobywają coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywność leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudniania, czy zakupu kosztownych technologii medycznych.

Nadrzędnym celem do osiągnięcia w ramach projektu naukowo-badawczego LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Empiryczna część badań zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół przeprowadzi pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

 W drodze na Konferencję LeanOZ w Warszawie – od lewej: Pan Jacek Węgrzyk, ekspert, Lean Navigator; Pan dr n. med. Mariusz Nowak, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich; Pan Tomasz Gajerski, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Konferencję uroczyście otworzył Pan Profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownik Naukowy Projektu LeanOZ.

Otwarcie konferencji naukowej LeanOZ przez Pana Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ (od lewej). Obok: Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny Projektu LeanOZ;  Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ.

Zgodnie z oczekiwaniami, Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyciągnęła uwagę przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów leczniczych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, ekspertów branżowych, jak również studentów i doktorantów WUM. Licznie uczestniczyli w niej także członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia i Sekcji Lean Management. W Konferencji wzięło udział sto kilkanaście osób. 

Spotkanie uświetnili swoją obecnością między innymi: Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa ds. Finansowych NFZ; Pani Profesor dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Profesor dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego WUM, Pan Profesor dr hab. Romuald Holly z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Roman Kołek Wicemarszałek Województwa Opolskiego; Pani Profesor zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego; Pan Profesor dr hab. n. med. Bolesław K. Samoliński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Profesor dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński; Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Uczestnicy Konferencji naukowej otwierającej Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Pani Profesor zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego (pośrodku) podczas Konferencji LeanOZ w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

W Konferencji uczestniczył Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pan Minister Jarosław Pinkas uznał realizowany przez Konsorcjum projekt LeanOZ za pionierski, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyraził oczekiwania na sukces przedsięwzięcia i dużą nadzieję na implementację wyników. Zachęcił do zaangażowania i podjęcia współpracy w planowanych przez Ministerstwo Zdrowia programach w zakresie podejścia procesowego w obszarze psychiatrii środowiskowej.

Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas wystąpienia pt.: „Zarządzanie procesowe z perspektywy Ministerstwa Zdrowia” w ramach Konferencji LeanOZ w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Naukową część konferencji otworzył wykład Pana Profesora Tomasza Hermanowskiego, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ, zatytułowany „Dlaczego Lean Management i mapy procesów leczenia potrzebne są w ochronie zdrowia?”

Wykład Pana Profesora Tomasza Hermanowskiego, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ  podczas Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Uczestników konferencji zainteresowała prezentacja Pani Urszuli Cegłowskiej, naświetlająca aktualny stan wiedzy o Lean Management w Polsce i na świecie, na podstawie dokonanego przez zespół badawczy projektu przeglądu systematycznego literatury.

Pani Urszula Cegłowska podczas prezentowania na Konferencji LeanOZ wyników przeglądu systematycznego literatury dotyczącej Lean Management w ochronie zdrowia.

Z bardzo ciekawym wykładem gościnnym, zatytułowanym „Ewolucja Lean Management – od przemysłu samochodowego do leczenia pacjentów” wystąpił Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ. Wykład ten stanowił jednocześnie wstęp do sesji poświęconej narzędziom lean stosowanym w ochronie zdrowia.

Wykład Pana Profesora Stanisława Marciniaka, Członka Rady Naukowej Projektu LeanOZ  podczas Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Podczas sesji, której przewodniczył Pan Profesor Stanisław Marciniak, uczestnicy konferencji zapoznali się z wdrożeniami metody lean w polskich podmiotach leczniczych.

  • Pan Jakub Marczak, Członek Zarządu Prefectus Group, zaprezentował wdrożenie lean w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach;
  • Pani Katarzyna Złotowska, Inżynier Lean Hospitals, przedstawiła imponujące efekty wdrożenia zasad lean w Centrum Usług Medycznych DIALIZA Sp. z o.o. w Szczecinku;
  • Pan Jacek Węgrzyk - wdrożenie 5S w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Są to pierwsze zastosowania tej innowacyjnej metody zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce.

    

Pan Jakub Marczak, Pani Katarzyna Złotowska oraz Pan Jacek Węgrzyk podczas prezentacji na Konferencji pierwszych wdrożeń metody lean w polskich podmiotach leczniczych.

Następnie, Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny projektu LeanOZ oraz Pan Krzysztof Rogalski, członek zespołu realizującego LeanOZ, omówili istotę VSM oraz koncepcję i pomiar efektywności w bardzo interesującym wystąpieniu zatytułowanym „Istota mapowania strumienia wartości – spojrzenie z perspektywy podmiotu leczniczego oraz pacjenta”. 

Panowie Krzysztof Rogalski i Stanisław Brzozowski przybliżyli istotę mapowania strumienia wartości.

Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny projektu LeanOZ prezentujący istotę VSM.

Z kolei, Pani dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, członek zespołu realizującego pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w ramach projektu LeanOZ, przedstawiła unikatową mapę procesu leczenia udaru mózgu, na przykładzie Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz omówiła wstępne wyniki dokonanej analizy procesu leczenia pacjentów, prowadzonej aktualnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pani dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, członek zespołu realizującego pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w ramach projektu LeanOZ, prezentująca wyniki analizy.

Trzecia część konferencji to panel dyskusyjny zatytułowany „Czy VSM będzie wykorzystywane w zarządzaniu polską ochroną zdrowia?”. Ożywioną dyskusję moderował Pan Stanisław Brzozowski.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Czy VSM będzie wykorzystywane w zarządzaniu polską ochroną zdrowia?” – od lewej: Pan dr Witold Paweł Kalbarczyk, ekspert ochrony zdrowia, Pan Jacek Węgrzyk, ekspert lean management w ochronie zdrowia; Pani dr Gabriela Ofierska-Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Pani dr Barbara Więckowska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia; Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ.

Paneliści wyrazili przekonanie, że VSM może stać się narzędziem skutecznie wspierającym takie ważne projekty jak: mapy potrzeb zdrowotnych, taryfikacja procedur medycznych, czy koordynowana opieka zdrowotna.

Na zakończenie Konferencji, przedstawione zostały wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej potencjału wdrożenia Lean Management w polskiej ochronie zdrowia.

Opracowanie: dr Wacława Wojtala

Konferencja otwierająca projekt LeanOZ

Foto: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. odbędzie się Konferencja otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ).

Bardzo nam miło poinformować, że Minister Zdrowia Konstanty Radziwłł objął konferencję patronatem honorowym.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A w godz. 11:00-15:30.

Program Konferencji w załączeniu.

Projekt LeanOZ jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015). Projekt podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywności leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudnienia czy zakupu kosztownych technologii medycznych.

Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) zamierza zbadać możliwość wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w Polsce.

Nadrzędnym celem Projektu jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Empiryczna część badań zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadzi pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Intencją twórców projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych interesariuszy w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: konferencja@leanoz.pl  w terminie do 7 kwietnia 2016 roku. 

Jednocześnie pragniemy zaprosić Państwa do przesyłania na ww. adres mailowy propozycji abstraktów artykułów i recenzji książek o tematyce związanej z zastosowaniem Lean w ochronie zdrowia w terminie do 8 kwietnia 2016 roku. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zrecenzowane przez członków Rady Naukowej Projektu. Autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o zreferowanie ich podczas konferencji.

Szczegóły dotyczące przygotowania abstraktów w załączeniu.

Planujemy wydanie zakwalifikowanych artykułów i recenzji w formie pierwszego numeru czasopisma Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji oraz nadsyłania abstraktów prac o tematyce Lean w ochronie zdrowia.

Dr hab. Tomasz Hermanowski prof. Politechniki Warszawskiej

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia  

Konferencja wewnętrzna PTEZ w ramach projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia”

Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ i Pan Stanisław Brzozowski, Kierownik Wykonawczy projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”

W dniu 8 lutego 2016 roku odbyła się konferencja wewnętrzna PTEZ zorganizowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia” (LeanOZ). Projekt ten jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje Społeczne”.

Konferencję otworzył Pan Profesor Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ, Przewodniczący Komitetu Sterującego LeanOZ.

Konferencja odbyła się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 2a. Wzięli w niej udział członkowie PTEZ, w tym uczestnicy wszystkich zespołów roboczych działających w ramach projektu naukowo-badawczego LeanOZ.

Konferencję prowadził Pan Stanisław Brzozowski, Kierownik Wykonawczy projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe efekty prac projektowych, omówiono strategię planowanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektowanej dokumentacji roboczej Standardów VSM, dalsze zadania dla zespołów roboczych oraz organizację Konferencję LeanOZ, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku z szerokim udziałem zaproszonych gości.

Strategię konsultacji społecznych zaprezentował Pan Krzysztof Rogalski (z prawej).

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z doświadczeniami wdrożenia elementów opieki koordynowanej na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach.

Korzyści dla pacjentów z wdrożenia opieki koordynowanej w Centrum Medyczno - Diagnostycznym przedstawił Pan Artur Prusaczyk, Wicperezes Zarządu wraz z pracownikami.

Migawki z obrad

 

Opracowanie i zdjęcia: dr Wacława Wojtala

Konferencja "Wpływ e-zdrowia i e-recepty na jakość i koszty opieki zdrowotnej"

Konferencja "Wpływ e-zdrowia i e-recepty na jakość i koszty opieki zdrowotnej"

Termin konferencji został zmieniony. Dokładna data i lokalizacja zostaną podane w najbliższym czasie

O konferencji
Celem spotkania jest omówienie korzyści i problemów płynących z wprowadzenia rozwiązań e-zdrowia, w szczególności e-recepty. Rozważane będą zarówno perspektywy informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, jak i doświadczenia innych krajów. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie e-zdrowia i ekonomiki zdrowia.

Ramowa tematyka konferencji:
•    Cele strategiczne dla e-zdrowia w Polsce
•    Korzyści wynikające z e-zdrowia – doświadczenia zagraniczne
•    Wnioski dla Polski – panel dyskusyjny
•    Priorytetowe obszary rozwoju e-zdrowia
•    Dotychczasowe inicjatywy z dziedziny e-zdrowia

Organizator
Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, którego Prezesem Zarządu jest dr hab. Tomasz Hermanowski, prof. PW. Misją Towarzystwa jest wzmocnienie komunikacji oraz wymiany myśli pomiędzy ekonomistami zdrowia w Polsce, jak również podniesienie jakości debaty publicznej na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez rozwój i popularyzację osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomiki zdrowia.

Uczestnictwo
Do udziału w konferencji zapraszamy decydentów, lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli organizacji pacjenckich, uczelni, wyższych, administracji państwowej, firm informatycznych, farmaceutycznych oraz wszystkie osoby związane z systemem opieki zdrowotnej i zainteresowane tematyką e-zdrowia.

Lokalizacja
Konferencja odbędzie się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Konferencja naukowa pt. "Powrót do pracy po chorobie nowotworowej"

W poniedziałek, 22.06.2015,  w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym WUM odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematowi powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia oraz Zakład Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.

Celem konferencji była wymiana wiedzy między instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej, oraz aktywizacja tych środowisk w ramach projektu wymiany wiedzy COST IS1211 CANWON finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in.: prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa z Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS Pani Małgorzata Nietopiel, dr n. med. Urszula Wojciechowska z Zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów, dr n. hum. Marta Porębiak, reprezentująca Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, dr n. hum. Anna Mazurkiewicz z Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr n. o kult.fiz. Hanna Tchórzewska-Korba z Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Swoją obecnością konferencję uświetnił Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński oraz Pani Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska.

Uczestnicy konferencji wysłuchali  ciekawych wystąpień, poruszających najbardziej istotne aspekty problemu powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej. Konferencja zbudowała podstawy krajowej platformy wymiany wiedzy i wspólnych projektów naukowych poświęconych wspieraniu chorych onkologicznych w powrocie do pracy. Organizatorzy konferencji otrzymali podziękowania i słowa uznania za organizację tego wydarzenia od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysza.

Do ściągnięcia:

Seminarium PTEZ nt. Lean Management w ochronie zdrowia

W dniu 03 marca 2014 roku w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia. Seminarium prowadził członek PTEZ Pan Stanisław Brzozowski.

 

Pan Stanisław Brzozowski podczas Seminarium PTEZ w dniu 03 marca 2014 roku.

Celem Seminarium było zapoznanie uczestników z istotą tego nurtu strategicznego zarządzania oraz narzędziami stosowanymi w ramach Lean Management. Uczestnicy spotkania skupili szczególną uwagę na możliwościach zastosowania Lean Management w polskim systemie ochrony zdrowia oraz w zarządzaniu szpitalami. 

  

Migawki z Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęconego problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia, które odbyło się dniu 03 marca 2014 roku w Warszawie.

Lean management w ochronie zdrowia należy do skutecznych systemów zarządzania, ukierunkowanych na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, spojrzenie na leczenie pacjenta z perspektywy całego procesu i jego optymalizację. Jest on z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie (m. in. w Wielkiej Brytanii), prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale i znacznego obniżenia zarówno kosztów leczenia pacjentów, jak i globalnego kosztu funkcjonowania placówek medycznych. W Polsce Lean Management w ochronie zdrowia nie został dotychczas wdrożony. 

Uznano, że tematyka jest niezwykle aktualna i będzie przedmiotem dalszych prac Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Warszawa,  03 marzec 2014 rok

Seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej

W dniu 21 listopada 2013 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się seminarium poświęcone opiece koordynowanej. Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Wykład inauguracyjny wygłosił Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

 

Wykład inauguracyjny Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ. 

Problematyka koordynowanej opieki zdrowotnej jest jednym z zadań leżących w centrum zainteresowania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

W Polsce prace nad opieką koordynowaną prowadzone są obecnie w ramach Projektu „InterQuality – Finansowanie jakości w służbie zdrowia”. Jest to projekt międzynarodowy i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego realizacja dobiega końca – w kwietniu 2014 roku w Brukseli w siedzibie Komitetu Regionów Europejskich odbędzie się konferencja końcowa tego projektu.

W związku z tym, że w Unii Europejskiej trwają prace nad wypracowaniem wspólnej terminologii dotyczącej opieki zintegrowanej, informację o tych pracach przedstawił uczestnikom seminarium Filip Domański, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Poinformował on, że prace te są prowadzone w ramach tzw. procesu refleksji nad zrównoważonymi systemami opieki zdrowotnej oraz przedstawił cechy opieki skoordynowanej wg dokumentów Unii Europejskiej. W grudniu 2013 roku projekt konkluzji Rady UE w sprawie procesu refleksji nad zrównoważonymi systemami opieki zdrowotnej będzie przyjęty przez ministrów zdrowia UE.

 

Filip Domański, główny specjalista z Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia podczas seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

Merytoryczną część seminarium, która miała charakter warsztatów, poprowadził dr n. med. Adam Kozierkiewicz – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

  

Dr n. med. Adam Kozierkiewicz – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia podczas seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

Dr Kozierkiewicz omówił istotę i cechy zagranicznych modeli organizacyjnych opieki koordynowanej oraz przeprowadził dyskusję moderowaną. Celem dyskusji było zidentyfikowanie cech, składowych i elementów, które są charakterystyczne dla zjawiska opieki koordynowanej w kontekście polskim. W celu stworzenia rekomendowanego modelu opieki koordynowanej, podczas seminarium zostało przeprowadzone także badanie opinii ekspertów na temat głównych cech opieki koordynowanej.

 

Badanie opinii ekspertów przeprowadzone w dniu 21 listopada 2013 roku w ramach seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

 

Po obróbce statystycznej i merytorycznej, wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym. Było to pierwsze seminarium utworzonego w grudniu 2012 roku Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, które po zarejestrowaniu rozpoczęło działalność w dniu 31 lipca 2013 roku.

Warszawa,  21 listopad 2013 rok