O PTEZ

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia powstało w grudniu 2012 roku. Zrzesza ludzi nauki i praktyki zainteresowanych ekonomiką, zarządzaniem i promocją zdrowia.

Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przy al. Żwirki i Wigury 81. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2013 roku wybrane zostały władze oraz uchwalono kierunki działalności Towarzystwa.

Pierwszym Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia został Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Drozdowska – Sekretarz, Profesor Tomasz Hermanowski – Prezes, dr Wacława Wojtala – Wiceprezes, dr Adam Kozierkiewicz – Skarbnik, Jakub Rutkowski – członek Komisji Rewizyjnej

Misją Towarzystwa jest wzmocnienie komunikacji oraz wymiany myśli pomiędzy ekonomistami zdrowia w Polsce, jak również podniesienie jakości debaty publicznej na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez rozwój i popularyzację osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomiki zdrowia. Pragniemy również wspierać i promować działania młodych naukowców.

Cele organizacji są następujące:

 1. Uczestniczenie w międzynarodowej wymianie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomiki zdrowia;
 2. Wsparcie komunikacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak również między Stowarzyszeniem a innymi ośrodkami o charakterze akademickim, naukowym, badawczo-rozwojowym, instytucjami o profilu ekonomicznym oraz zarządzającymi ochroną zdrowia, środkami masowego przekazu i społeczeństwem, z zamiarem wykazania publicznym i niepublicznym organom zarządzającym opieką zdrowotną istotności prowadzenia badań naukowych;
 3. Opiniowanie projektów aktów prawnych kierowanych do konsultacji społecznych;
 4. Przedstawianie perspektywy nauki - ekonomiki zdrowia – na forum organizacji rządowych oraz pozarządowych przez:
  1. identyfikowanie ważnych zagadnień dotyczących sposobów i modeli finansowania jakości opieki zdrowotnej,
  2. upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie szkoleń i konferencji dotyczących ekonomiki i promocji zdrowia;
 5. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw, przyczyniających się do rozwoju ochrony i promocji zdrowia;
 6. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy w zakresie zagadnień ekonomiki zdrowia oraz prowadzenie badań naukowych w tym zakresie;
 7. Organizacja konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 8. Niesienie pomocy i wspieranie młodych naukowców w rozwoju kariery zawodowej;
 9. Organizacja konkursów na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką, dotyczącą  ekonomiki i zarządzania opieką zdrowotną.

Jednym z priorytetów działania Towarzystwa jest rozpowszechnianie i propagowanie rezultatów wykonywanych badań naukowych, przełożonych na język praktyki, co pomaga zapewnić sprawiedliwą i efektywną gospodarkę ograniczonymi zasobami, przeznaczanymi przez płatnika publicznego na ochronę zdrowia. Zjazdy i konferencje organizowane przez Towarzystwo są doskonałą okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z osiągnięciami światowych naukowców z dziedziny ekonomiki zdrowia.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia to pierwsze tego typu towarzystwo naukowe w Polsce. Podobne towarzystwa działają w wielu krajach na całym świecie. W Europie działają między innymi w Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Mogą się one zrzeszać w europejskim stowarzyszeniu the European Association of Health Economics z siedzibą w Bazylei oraz w międzynarodowym stowarzyszeniu the International Health Economics Association, które powstało w 1993 roku.

Zapraszamy do współpracy i członkowstwa w Polskim Towarzystwie Ekonomiki Zdrowia.