II Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

W dniu 09 czerwca 2014 roku odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. Porządek obrad był następujący.

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania

2.       Przyjęcie porządku obrad

3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta

4.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego.

5.       Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

6.       Dyskusja programowa

7.       Sprawy różne

8.       Zamknięcie Zgromadzenia

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski - Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani mgr Justyna Filip.

 

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ podczas obrad II WZC PTEZ w dniu 09 czerwca 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności PTEZ w 2013 roku przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes Towarzystwa, a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Pan mgr Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu w pierwszym roku działalności Towarzystwa i wnioskowała o udzielenie mu absolutorium.

 

Pan mgr Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podczas obrad II WZC PTEZ.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2013 r. oraz udzieliło Zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie dokonało także uzupełniających wyborów do władz Towarzystwa. Sekretarzem PTEZ został Pan mgr Jakub Rutkowski, a Pani mgr Justyna Filip została członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

Nowi członkowie władz PTEZ: Pan mgr Jakub Rutkowski (pierwszy od lewej) - Sekretarz PTEZ oraz Pani mgr Justyna Filip (druga od lewej) – członek Komisji Rewizyjnej.

Ostatnia część Walnego Zgroamdzenia była poświęcona dyskusji programowej. Podstawą dyskusji był plan pracy Zarządu PTEZ na lata 2014-2015.

 

Dyskusja programowa podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 09 czerwca 2014 roku.

Utworzona także została lista ekspertów PTEZ, którzy będą przedstawiali perspektywę nauki ekonomiki zdrowia w dyskusjach publicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Obrady II WZC PTEZ w dniu 09 czerwca 2014 roku w Warszawie.