I Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

 

W dniu 31 lipca 2013 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Porządek obrad był następujący.

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

3. Uchwała dotycząca wysokości składki członkowskiej.

4. Wolne wnioski.

Obradom przewodniczył prof. dr. hab. Tomasz Hermanowski, a przebieg spotkania protokołowała mgr. inż. Aleksandra Drozdowska.

Prof. dr. hab. Tomasz Hermanowski poinformował zebranych, że Komitet Założycielski, wybrany podczas Zebrania Założycielskiego PTEZ w dniu 20 grudnia 2012 roku złożył, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem, dokumenty rejestracyjne do KRS i na bieżąco współpracował z sądem rejestrowym. Rejestracja PTEZ nastąpiła w dniu 11 maja 2013 roku pod numerem KRS: 0000461896 i z tym dniem PTEZ otrzymało osobowość prawną.

Podczas I Walnego Zgromadzenia Członków wybrane zostały władze PTEZ w następującym składzie:

Zarząd

1)       prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes

2)       dr Wacława Wojtala, Wiceprezes

3)       dr Bogdan Wojtyniak, Wiceprezes

4)       dr Adam Kozierkiewicz, Skarbnik

5)       mgr Aleksandra Drozdowska, Sekretarz

Komisja Rewizyjna

1)       mgr Stanisław Brzozowski

2)       mgr Urszula Cegłowska

3)       mgr Jakub Rutkowski

Sąd Koleżeński

1)       dr hab. Ewa Orlewska

2)       mgr Małgorzata Chmielewska

3)       mgr Aleksandra Krancberg

 

Przedstawiciele nowo wybranych władz PTEZ. Od lewej: Pani mgr Aleksandra Drozdowska - Sekretarz; Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski - Prezes; Pani dr Wacława Wojtala - Wiceprezes; Pan dr Adam Kozierkiewicz – Skarbnik.

Uchwalona została wysokość składki członkowskiej w wymiarze 50 zł w skali roku (30 zł dla studentów do 26 roku życia).

Na I WZC przedyskutowano także kierunki działania PTEZ. Wśród nich znalazły się między innymi: organizowanie przez Towarzystwo konferencji i seminariów; organizowanie konkursów na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i doktorską; przystąpienie PTEZ do Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia oraz Światowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia i upoważnienie Zarządu PTEZ do podjęcia stosownych działań w tym kierunku; pilne utworzenie strony internetowej Towarzystwa oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej PTEZ.